Jakie przysługują nam prawa a jakie obowiązki – podatki 2014

Posted by on mar 11, 2014 in Artykuły | 0 comments

Ministerstwo Finansów ustanawia najważniejsze prawa i obowiązki każdego płatnika. Ich wiedza może ułatwić wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych, rozliczenie pitu i monitorowanie, czy prawa nie są łamane i czego można oczekiwać od urzędu skarbowego. 

Prawa

Poniżej wymienione są prawa podatnika wraz z krótkim wyjaśnieniem. Czekający pit do wypełnienia nie musi wywoływać negatywnych konotacji, kiedy zapoznamy się z przysługującymi nam prawami.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Jeśli wyrównany został nienależny podatek bądź w wysokości wyższej niż obowiązkowa (również w wypadku zaliczek na podatek) podatnikowi, po zniwelowaniu ewentualnych zaległości podatkowych, przysługuje zwrot należnych pieniędzy z przepłaconych pitów. Prowadzone są one na podane konto bankowe bądź w wypadku braku jego posiadania – w gotówce. Jeśli zostaje ona przesłana przekazem pocztowym, od jej wartości wyliczany jest koszt wysyłki.

Prawo do korekty deklaracji

W wypadku popełnienia błędu w wypełnianej deklaracji oraz jeżeli pit do druku już poszedł i został wysłany do urzędu, można przygotować korekty. Takie prawo zostaje jednakże zawieszone, jeżeli przeciw obywatelowi trwa postępowanie podatkowe bądź przechodzi on kontrolę podatkową. Aby skorygować błąd należy oddać korygującą deklarację i wyjaśnienie przyczyn dokonywanej korekty.

Prawo do żądania zaświadczenia

Jeśli obywatel wymaga oficjalnego potwierdzenia pewnych zjawisk lub stanu prawnego, urzędnik na jego żądanie, w ciągu 7 dni posiada obowiązek wystawić takie zaświadczenie.

Prawo do ochrony danych

Wszelkie dane podane w deklaracjach fiskalnych również we wszelkich pozostałych materiałach oraz informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego, jak np. pity 2013, są objęte tajemnicą skarbową.

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Przywilejem  obywatela jest oczekiwanie, iż jego sprawa zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Urząd posiada czas na zakończenie jej do miesiąca, chyba iż rzecz jest szczególnie skomplikowana - wtedy do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W wypadku, kiedy sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie, organ posiada obowiązek poinformować podatnika wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania czasu i wskazaniem nowego terminu spełnienie zobowiązania.

Inne prawa podatnika to:

a)      Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

b)      Prawo do zaskarżenia postanowienia

c)      Prawo do pisemnej interpretacji

d)      Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)

e)      Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

f)       Prawo do przywrócenia terminów procesowych

g)      Prawo do zaskarżenia decyzji

h)      Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

i)        Prawdo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

j)        Prawa w zakresie kontroli podatkowej

Obowiązki

Podatnik posiada dodatkowo obowiązki wobec urzędu skarbowego. Mają one pomóc w łatwym i terminowym rozliczeniu, jako iż dobry pit to reguła prostego i szybkiego załatwienia sprawy.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Osoby prawne mają obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). By go osiągnąć muszą zwrócić zgłoszenie identyfikacyjne na określonym formularzu. Osoby fizyczne potrafią posługiwać się przy rozliczeniach jedynie numerem PESEL. Nie potrzebują się one nigdzie rejestrować.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminowe płacenie podatków jest jednym z najważniejszych obowiązków podatnika. Daty ostateczne różnią się w zależności od sposobu powstania zobowiązania fiskalnego i typu podatku. W przypadku przekroczenia terminu, bez poinformowania obywatela, naliczane są odsetki za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Do czasu upłynięcia terminu przedawnienia (5 lat od końca roku kalendarzowego, w jakim upłynął termin płatności podatku), obywatel posiada obowiązek przechowywać wszelkie dokumenty podatkowe (rachunki, faktury, księgi podatkowe itp.).

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Każda zmiana adresu w działaniu skarbowym winna być zgłoszona do urzędu. W przypadku wyjazdu za granicę na moment co najmniej dwóch miesięcy, należy wybrać pełnomocnika ds. doręczeń. Jeśli ta zmiana nie zostanie zgłoszona, przesyłki zakłada się za oddane pod stary adres.

Inne obowiązki podatnika:

a)      Opłata skarbowa

b)      Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

c)      Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej (wyjaśnienia, udostępnianie dokumentów)

Poznaj prawa i obowiązki podatnika w Polsce. Nie bój się rozliczać z podatku online - masz na to czas do końca kwietnia 2014 roku.

Zobacz też! program pit 38

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>